Round Bottom Veining Bits (1 Flute)

round-bottom-veining-bits-1-flute-.jpg