Round Bottom Veining Bits (2 Flute)

round-bottom-veining-bits-2-flute-.jpg